PAIDE AVATUD NOORTEKESKUSE (P.A.N.K.) KODUKORD

Paide Avatud Noortekeskuse, Ruubassaare tee 5, struktuuri kuuluvad järgmised Paide linna noorsootööasutused: Paide Avatud Noortekeskus ja Skatepark, Ruubassaare tee 5; Roosna-Alliku Noortetuba, Nooruse 3; Tarbja Noortetuba, Kooli tee 1;
Anna Noortetuba, Kanarbiku tee 4.

 

Kinnitatud Paide Avatud Noortekeskuse
juhataja käskkirjaga nr. 4/22
10.03.22

 

I ÜLDINE

Paide Avatud Noortekeskus (P.A.N.K.) on Paide linna hallatav asutus, mis tegutseb avatud noorsootöö põhimõtteid järgides ning mille kodukord on kehtestatud keskuse põhimääruse alusel.

     1. Paide Avatud Noortekeskus tegutseb põhimääruse alusel.
2. Paide Avatud Noortekeskus on avatud kõikidele 7. – 26. aastastele noortele, kes soovivad meeldivalt aega veeta, osa võtta aktiivsest noortele                                     suunatud tegevustest ja üritustest. Noortekeskuses on võimalus kaaslastega suhelda, mängida erinevaid mänge, võtta osa organiseeritud                                               tegevustest ning saada infot, abi ja nõu noorsootöötajalt.
3. Noortekeskuse tegevusi viib läbi noorsootöötaja, järgides noortekeskuse kodukorda, tegevus- ja päevakava, ametijuhendit ning reegleid                                             töökorraldusele.
4. Noortekeskuses tagab noorsootöötaja noore keskuses viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning loob noorele                                          soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks                                          ning  puhkamiseks, arvestades noore individuaalsust.
5. Paide Avatud Noortekeskuses on isikute ja vara kaitsmise ning avaliku korra tagamise eesmärgil paigaldatud kaamerate jälgimissüsteem, mille                                salvestisi säilitatakse 2 nädalat.
6. Paide Avatud Noortekeskuse kodukord on noortele ja noortekeskuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. Noortekeskuse kodukord on avalik                                        kodulehel ja noortekeskuses.
7. Noorte külastus ja huvitegevusest osavõtt kajastub ANK logiraamatus või registreerimislehtedel. Logiraamat on noortekeskuse seiresüsteem, mille                          abil on võimalik noortekeskusel koguda igapäevast statistikat. Logiraamatusse registreeritud noorele antakse kasutajanimi, millega ta saab enda                                  külastuse registreerida. Logiraamatusse kantud infot ei avalikustata kolmandatele isikutele.
8. Noortekeskuse avatud olemise ajad on avalikustatud interneti kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites ja noortekeskuse välisuksel kõikidele nähtavas                            kohas. Muudatustest antakse teada sotsiaalmeedias, suuliselt ja teatena noortekeskuse seinal/uksel.

       9. Kui noor osaleb noortekeskuse poolt korraldatavates avatud tegevustes ja üritustel, on lapsevanema nõusolek noore osalemiseks automaatne.
10. Väljasõidu ja ööbimisega üritustele on vajalik lapsevanema kontaktide ja allkirjaga kirjalik nõusolek.
11. Noorsootöötajatel on õigus pildistamine noortekeskuse avatud tegevuste kajastamiseks kroonikas, sotsiaalmeedias ja ajalehe artiklites.
12. Noortekeskuse noor küsib pildistamiseks, filmimiseks ja sotsiaalmeedias avalikustamiseks luba noorsootöötajalt ja pildistatavalt.
13. Noortekeskuses on võimalik laenutada vahendeid (tõukeratas ja kaitsevahendid, reketid, kõlarid, puldid jms). Vahendite laenutamine tuleb                                     noorsootöötaja juures registreerida. Laenutatav vahend on noore vastutusel väljastamise hetkest kuni tagastamist kinnitava allkirja andmiseni.
14. Noortekeskuses ja selle õuealal on keelatud tarbida, omada ja levitada alkoholi, energiajooke, tubakatooteid, narkootilisi tooteid jt. joovastavaid                             aineid. Käesoleva punkti vastu eksimist loetakse raskeks kodukorra rikkumiseks, millele järgnevad keskuse poolt kehtestatud meetmed. Meetmete                             rakendamist jälgib noorsootöötaja.
15. Noortekeskuses ja selle õuealal on keelatud igasugune füüsiline ja verbaalne kiusamine, üksteise ähvardamine, mõnitamine (sh. sotsiaalmeedias).                        Käesoleva punkti vastu eksimist loetakse raskeks kodukorra rikkumiseks, millele järgnevad keskuse poolt kehtestatud meetmed. Meetmete                                            rakendamist  jälgib noorsootöötaja.
16. Keskuse vara omandamist, tahtlikku lõhkumist või rikkumist, sissetungimist hoonesse, tahtliku kehavigastuse tekitamist loetakse raskeks kodukorra                    rikkumiseks, millele järgnevad keskuse poolt kehtestatud meetmed. Meetmete rakendamist jälgib noorsootöötaja.
17. Noorsootöötajal on õigus kasutada alkomeetrit, kutsuda politsei, kui tekib kahtlusi alkoholi vms keelatud aine tarbimise, omamise või jagamise                             suhtes või kui tekitatakse kahju noortekeskuse varale või teistele külastajatele.

II NOOR:

1. Pea kinni noortekeskuse lahtioleku aegadest.
2. Tea, et noorsootöötaja aitab tagada keskuse töö eesmärkidest lähtuvalt sobiva keskkonna ning jälgib kodukorra täitmist. Noorsootöötajal on õigus                           ebasobiva,  ennast või teisi ohustava käitumise korral anda keskuse külastajale( noorele) hoiatusi ning kehtestada vajadusel külastuse piiranguid.
3. Keskuses vastutad oma isiklike asjade eest Sina ise (mobiiltelefon, dokumendid, riided, kotid, võtmed jne).
4. Oma jalgratas jäta õue rattale ettenähtud kohas ja lukusta. Tõukerattad ja rulad võid tuua sisse puhtalt ning kasutada neid otstarbekalt.
5. Ära vii noortekeskusest välja ning ära kasuta asju, mis ei kuulu Sinule! Omanikuta, leitud asjad vii noorsootöötaja kätte!
6. Ole viisakas ja sõbralik nii enda kui teiste keskuse külastajate ning siin töötavate täiskasvanute vastu. Oluline on käituda nii, et keskuses viibimine on kõigile       meeldiv ja turvaline.
7. Skatepargis kasuta kiivrit ja teisi vajalikke kaitsevahendeid. See on Sinu tervise huvides! Skatepark on mõeldud rulatajatele, rulluisutajatele,                             tõukeratturitele      ja bmx-ratturitele. Alla 8.aastased võivad sõita lapsevanema järelevalve all!
8. Noortekeskuse ja skatepargi vahendeid ja ruume kasuta/laenuta heaperemehelikult, et ka pärast Sind saaksid teised külastajad neid kasutada. Tahtliku vara       lõhkumise korral, tuleb sul oma tegevuse eest vastutada.
9. Tegevuse lõppedes tagasta vahendid ning jälgi, et oled vahendi tagastuse kinnitanud oma allkirjaga.
10. Heli- ja valgustehnika kasutamine: Heli- ja valgustehnika (diskori tehnikat jms) kasutamiseks annab loa noorsootöötaja. Heli- ja valgustehnika                             kasutamiseks/laenutamiseks on vajalik läbida eelnevalt vastav väljaõpe.
11. Muusika kuulamiseks kaasaskantava kõlari vms seadmega lepi kokku selle kasutamise tingimused noorsootöötajaga. Meie majas saab läbi kõlarite                       muusikat  kuulata alates kell 15.00st!
12. Hoia puhtust noortekeskuse kõikides ruumides! (sh ka WC) ja õuealal. Skatepargis kasuta ainult puhast sõiduvahendit.
13. Noorsootöötajate tööruumid ja töölaud ei ole Sinule kasutamiseks. I korrusel asuvaid ruume (ladu, köök) saad kasutada noorsootöötaja nõusolekul koos             noorsootöötajaga.
14. Piljardilaud on piljardi mängimiseks! Istumine ja oma asjade hoidmine piljardilaual ei ole lubatud!
15. Pöördu julgelt noorsootöötaja poole, kui Sul on ettepanekuid, kui vajad abi või Sul on mure. Noorsootöötaja aitab leida lahendusi ning toetab                          võimalusel Sinu idee elluviimist.
16. Õnnetuse korral kutsu noorsootöötaja.

III KODUKORRA RIKKUMINE JA RIKKUMISE KORRAL RAKENDATAVAD MEETMED:

1. Suuline hoiatus, vestlus noorsootöötajaga. Kui suuline hoiatus on korda rikkunud noorele tehtud 3 korda päevas ja noor eirab hoiatusi, on keskuse töötajal              õigus paluda noorel sel päeval koheselt hoonest lahkuda.

2. Kui noorele tuleb kodukorra rikkumise eest teha hoiatusi korduvalt, kuni kolmel järjestikusel päeval nädalas, on noorsootöötajal õigus määrata keskuse                  külastuse keeld alates keelu kehtestamise päevast kuni ühe nädalani või seada kellaajaline külastuse piirang järgnevatele külastuspäevadele.
3. Keeldu saab tühistada noore poolt esitatud seletuskirja alusel, milles noor kirjeldab, kuidas ta on aru saanud oma eksimusest ning kinnitab oma soovi                      edaspidi kõiki arvestavalt käituda. Keelu tühistamist kinnitab keskuse juhataja/noorsootöötaja nõusolek.

 4. Raskeks kodukorra rikkumiseks loetakse:

4.1. alkoholi, tubakatoodete, narkootiliste vt. keelatud ainete omamist, tarbimist või levitamist (vt. I punkt 14);
4.2. füüsiline ja verbaalne kiusamine, tahtlikult tekitatud kehavigastuste tekitamine, üksteise ähvardamine ja mõnitamine (vt. I punkt 15);
4.3. tahtlikult tekitatud varaline kahju keskusele või teistele keskuse külastajatele jms vara või isikute vastu suunatud negatiivne ja kahjustav tegu (vt. I punkt                16).
5. Raske kodukorra rikkumise järel rakendatakse järgmisi meetmeid:

Kodukorra raske rikkumise juhtumeid menetletakse eraldi ning arvestatakse kõikide osapoolte (k.a. politsei) selgitusi ning otsus tehakse koosolekul, kus osaleb juhataja ja vähemalt 2 töötajat. Juhtumi menetlemine protokollitakse. Otsusest teavitatakse rikkujat nii suuliselt kui kirjalikult. Alla 18.a. noore puhul teavitatakse ka lapsevanemat kirjalikult.
5.1. fikseeritakse juhtum kirjalikult seletuskirjaga ja videovalve kaamera salvestisena;
5.2. teavitatakse politseid ja lapsevanemaid (politseile avaldus, lapsevanemale kirjalik otsus või info);
5.3. vajadusel esitab kannatanu kirjaliku avalduse politseile;
5.4. juhtumi menetluse tulemusena rakendatakse: keskuse külastamise keeld või piirang määratud ajani. Külastuse piirangu kestvus võib oleneda juhtumi               raskusastmest, juhtumite kordumisest. Koosolek protokollitakse ning otused fikseeritakse kirjalikult kahes eksemplaris – üks rikkujale, teine noortekeskusele;
5.5. kuni 20 tundi vabatahtlikku tööd ja/või huviringi töös osalemist;
5.6. lõhutud eseme (te) parandamine/vara asendamine samaväärsega/tekitatud kulu tasumine arve alusel.

IV OHUOLUKORRAD:
1. Märgates midagi ebatavalist või ohtlikku (õnnetusjuhtum, tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, veidrad esemed jne), siis teatada sellest                      koheselt noorsootöötajale.
       Noor, palun ära ise tegutse!

2. Tulekahju korral väljuda noortekeskusest lähima ohutuima evakuatsioonitee kaudu.

3. Abi ja mure lahendamiseks, pöörduda julgelt noortekeskuse töötaja poole. Kui tekib küsimusi, mida kodukord ei kajasta, pöörduda kindlasti noorsootöötaja           poole.

HÄDAABI NUMBER ON 112

Paide Avatud Noortekeskus jätab endale õiguse teha käesolevas kodukorras muudatusi.