Paide Avatud Noortekeskuse kodukord

I ÜLDINE

 1. Paide Avatud Noortekeskus tegutseb põhimääruse alusel.
 2. Paide Avatud Noortekeskus on avatud kõikidele 7. – 26. aastastele noortele, kes soovivad meeldivalt aega veeta, osa võtta aktiivsest tegevusest ja noorteüritustest ning leida uusi tuttavaid. Noortekeskuses on võimalus hubases keskkonnas suhelda, mängida erinevaid mänge, hankida vajalikku infot ning saada abi ja nõu noorsootöötajatelt. Noortekeskuses saab sisustada oma vaba aega endale meelepärasel viisil, võtta osa organiseeritud tegevustest, mis toetavad mitteformaalset õpet.
 3. Noortekeskuse tegevusi viib läbi noorsootöötaja, järgides noortekeskuse kodukorda, tegevus- ja päevakava, ametijuhendit ning reegleid töökorraldusele.
 4. Noortekeskuses tagab noorsootöötaja noore keskuses viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning loob noorele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades noore individuaalsust.
 5. Noorte külastus ja huvitegevusest osavõtt kajastub ANK logiraamatus või registreerimislehtedel. Logiraamat on noortekeskuse seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskusel koguda igapäevast statistikat. Logiraamatusse registreeritud noorele antakse kasutajanimi, millega ta saab enda külastuse registreerida. Logiraamatusse kantud infot ei avalikustata kolmandatele isikutele.
 6. Noortekeskuse avatud olemise ajad on avalikustatud internetikodulehel, sotsiaalmeedia kanalites ja noortekeskuse välisuksel kõikidele nähtavas kohas. Muudatustest antakse teada sotsiaalmeedia kaudu ja teadetena noortekeskuse seinal/uksel.
 7. Noortekeskuses kantakse sisejalatseid. Välisjalatsid ja üleriided hoitakse garderoobis või eraldi lukustatud kapis. Kapi võtit saab küsida noorsootöötajalt.
 8. Kui noor osaleb noortekeskuse poolt korraldatavates avatud tegevustes ja üritustel, on lapsevanema nõusolek noore osalemiseks automaatne.
 9. Väljasõidu ja ööbimisega üritustele on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.
 10. Noorsootöötajatel on õigus pildistamine noortekeskuse avatud tegevuste kajastamiseks kroonikas, sotsiaalmeedias ja ajalehe artiklites.
 11. Noortekeskuse noor küsib pildistamiseks, filmimiseks ja sotsiaalmeedias avalikustamiseks luba noorsootöötajalt ja pildistatavalt.
 12. Noortekeskuses ja selle õuealal on keelatud tarbida, omada ja levitada alkoholi, tubakatooteid, narkootilisi jt. joovastavaid aineid.
  Käesoleva punkti vastu eksimist loetakse raskeks kodukorra rikkumiseks, millele järgnevad keskuse poolt kehtestatud meetmed. Meetmete rakendamist jälgib noorsootöötaja.
 13. Keskuse vara omandamist, tahtlikku lõhkumist või rikkumist, sissetungimist hoonesse, tahtliku kehavigastuse tekitamist loetakse raskeks kodukorra rikkumiseks , millele järgnevad keskuse poolt kehtestatud meetmed. Meetmete rakendamist jälgib noorsootöötaja.
 14. Kodukorra rikkumise juhtumeid menetletakse eraldi ning arvestatakse kõikide osapoolte (k.a. politsei) selgitusi ning otsus tehakse koosolekul, kus osaleb juhataja ja vähemalt 2 töötajat. Juhtumi menetlemine protokollitakse. Otsusest teavitatakse rikkujat nii suuliselt kui kirjalikult. Alla 18.a. noore puhul teavitatakse ka lapsevanemat kirjalikult.
 15. Noorsootöötajal on õigus kasutada alkomeetrit, kui tekib kahtlus noore joobeseisundi suhtes.
 16. Paide Avatud Noortekeskuses on isikute ja vara kaitsmise ning avaliku korra tagamise eesmärgil paigaldatud kaamerate jälgimissüsteem, mille salvestusi säilitatakse 2 nädalat.
 17. Paide Avatud Noortekeskuse kodukord on noortele ja noortekeskuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. Noortekeskuse kodukord on avalik kodulehel ja noortekeskuses.

 

II OHUOLUKORRAD:

 1. Märgates midagi ebatavalist või ohtlikku (õnnetusjuhtum, tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, veidrad esemed jne), siis teatada sellest koheselt noorsootöötajale. Noor, palun ära ise tegutse!
 2. Tulekahju korral väljuda noortekeskusest lähima ohutuima evakuatsioonitee kaudu.
 3. Abi ja mure lahendamiseks, pöörduda julgelt noortekeskuse töötaja poole. Kui tekib küsimusi, mida kodukord ei kajasta, pöörduda kindlasti noorsootöötaja poole.

 

III NOOR:

 1. Isiklike asjade eest vastutad Sina ise (mobiiltelefon, dokumendid, riided, kotid, võtmed jne). Hoia asjad enda lähedal või pane lukustatavasse kappi.
 2. Ole viisakas ja sõbralik nii enda kui teiste keskuse külastajate ning siin töötavate täiskasvanute vastu. Oluline on käituda nii, et keskuses viibimine on kõigile meeldiv ja turvaline. Kaklemine, solvamine, kiusamine, ropendamine ja karjumine ei ole lubatud.
 3. Pea kinni noortekeskuse lahtiolekuaegadest.
  Lahtiolekuaegu on noortekeskusel õigus muuta. Sellest teavitatakse keskuse külastajaid eelnevalt infotahvlitel, välisuksel ja sotsiaalmeedias.
 4. Hoia puhtust noortekeskuse ruumides (sh ka WC) ja õuealal.
 5. Oma jalgratas jäta õue rattale ettenähtud kohas ja lukusta. Tõukerattad ja rulad võid tuua sisse selleks ettenähtud kohta. Noortekeskus ei vastuta Sinu isikliku vara kadumise eest
 6. Ära vii kaasa leitud asju, mis ei kuulu Sinule! Leitud asjad vii noorsootöötaja kätte!
 7. Tegevustes osalemisel või korraldamisel arvesta kaaslastega. Küsi vajadusel sobivat ruumi, et kuulata oma muusikat akukõlarist vm kaasaskantavast helisüsteemist.
 8. Noortekeskuse vahendeid kasuta heaperemehelikult ja otstarbekalt, et ka pärast Sind saaksid teised külastajad neid kasutada. Tegevuse lõppedes pane võetud/kasutatud vahendid (mängud, spordivahendid, joonistusvahendid, raamatud, pingid, toolid jne) oma kohale tagasi.
 9. Noorsootöötajate tööruumid ja töölaud ei ole Sinule kasutamiseks.
 10. Piljardilauda, kiisid ja palle kasuta ainult mängimiseks. Istumine ja oma asjade hoidmine piljardilaual ei ole sobilik.
 11. Heli- ja valgustehnikat saad kasutada, kui oled eelnevalt läbinud vastava väljaõppe. Heli- ja valgustehnika (diskori tehnikat jms) kasutamiseks annab loa noorsootöötaja.
 12. Pöördu julgelt noorsootöötaja poole, kui Sul on ettepanekuid, kui vajad abi või Sul on mure. Noorsootöötaja aitab leida lahendusi ning toetab võimalusel Sinu idee elluviimist.

 

Kui soovid aega veeta Paide Avatud Noortekeskuse sise-skatepargis, siis:

 • sisene skateparki ainult puhta sõiduvahendiga;
 • kanna alati kiivrit (alla 16.a. on kohustuslik);
 • arvesta kaassõitjatega;
 • ära jookse skatepargis;
 • hoia puhtust;
 • õnnetuse korral kutsu noorsootöötaja.  HÄDAABI NUMBER ON 112

Skatepark on mõeldud rulatajatele, rulluisutajatele, tõukeratturitele ja bmx-ratturitele. Alla 8.aastased võivad sõita lapsevanema järelevalve all!

 

IV KODUKORRA RIKKUMISE KORRAL RAKENDATAVAD MEETMED:

 1. Suuline hoiatus, vestlus noorsootöötajaga ja seletuskirja kirjutamine. Noortekeskusel on õigus reeglite rikkuja keskusest välja saata ning rakendada teatud ajaks noortekeskuse külastamise keeld.
 2. Noortekeskuse külastamise keeld võib olla tähtajaline või tähtajatu. Keeldu saab tühistada noore poolt esitatud seletuskirja alusel, millest saab välja lugeda, et on saadud aru oma eksimusest ning on siiras soov edaspidi kõiki arvestavalt käituda.
 3. Keelu saab tühistada keskuse juhataja/noorsootöötaja nõusolekul.
 4. Kui suuline hoiatus on korda rikkunud noorele tehtud 3 korda päeva jooksul ja noor eirab hoiatusi, on keskuse töötajal õigus paluda noorel hoonest lahkuda. Meede kehtib sama külastuspäeva kohta.
 5. Eelregistreerimisega üritusele/väljasõidule loobumisest ette teavitamata on noorsootöötajal õigus noort järgmisele sarnasele üritusele mitte lubada.
 6. Raske kodukorra rikkumise ehk alkoholi, tubakatoodete, narkootiliste ainete omamise, tarbimise või levitamise korral teavitatakse politseid (alla 18.a. puhul ka lapsevanemat) ja rakendatakse järgmisi meetmeid: keskuse külastamise keeld alates 2 nädalast kuni 3 kuuni. Sellele lisandub kuni 20 tundi vabatahtlikku tööd ja/või huviringi töös osalemist. Otsusest teavitatakse noort/lapsevanemat kirjalikult.
 7. Raske kodukorra rikkumise ehk tahtlikult tekitatud varalise kahju (vargus, vahendite lõhkumine), hoonesse sissetungimise, tahtlikult tekitatud kehavigastuse korral teavitatakse politseid (alla 18.a. puhul ka lapsevanemat) ja rakendatakse järgmisi meetmeid: keskuse külastamise keeld alates 2 nädalast kuni 3 kuuni. Sellele lisandub kuni 20 tundi vabatahtlikku tööd ja/või huviringi töös osalemist, lõhutud eseme(te) parandamine; vara asendamine samaväärsega; tekitatud kulu tasumine arve alusel. Otsusest teavitatakse noort/lapsevanemat kirjalikult.
 8. Kõik rikkumised ja otsused fikseeritakse kirjalikult kahes eksemplaris – üks rikkujale, teine noortekeskusele.

Paide Avatud Noortekeskus jätab endale õiguse teha käesolevas kodukorras muudatusi.